Algemene voorwaarden

Art.1: Huidige algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen geplaatst bij de XVE.Agency BV met maatschappelijke zetel Asiadok-Oostkaai 28F te 2030 Antwerpen – RPR Antwerpen – BE0805.374.964, telefoonnummer 03 369 27 29 of emailadres [email protected]. De overeenkomst bestaat uit deze algemene voorwaarden en de door u bevestigde offerte van de XVE.Agency BV Afwijking is enkel mogelijk mits uitdrukkelijk
schriftelijk akkoord.

Art.2: De opgegeven leveringstermijnen zijn slechts benaderend. Overschrijding van deze termijnen kan geen aanleiding geven tot afzeggen van de bestelling, noch tot het vorderen van schadevergoeding.

Art.3: Ingeval van weigering van een bestelling zal de koper gehouden zijn tot betaling van schadevergoeding forfaitair bepaald ten belope van het betaalde voorschot met een minimum van 10 % van de waarde van de bestelling inclusief BTW, onverminderd het recht van onze firma om zijn reële schade te bewijzen indien deze omvangrijker is. In dat geval zal de overeenkomst van rechtswege ontbonden worden indien een aangetekende ingebrekestelling 10 dagen zonder gevolg is gebleven.

Art.4: Alle bestellingen worden aanvaard onder de opschortende voorwaarde dat het produkt nog verkrijgbaar is bij de leveranciers van onze firma en niet vervangen werd door een ander produkt of uit produktie werd genomen.

Art.5: Alle facturen zijn betaalbaar binnen de 14 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn zal van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, interesten verschuldigd zijn op onbetaalde factuurbedragen a rato van 15 % per jaar. De geleverde goederen blijven eigendom van onze firma tot na de algehele betaling van de totale koopprijs. XVE.Agency BV voorbehoudt zich het recht om administratiekosten aan te rekenen

Art.6: Ingeval van wanbetaling en indien een ingebrekestelling tien dagen zonder gevolg gebleven is, zal bovendien en onverminderd de lopende interesten een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn conventioneel vastgesteld op 10 % van het openstaand saldo met een minimum van 75 € en een maximum van 2500 €, onverminderd het recht een omvangrijkere schadevergoeding te eisen mits bewijs van de omvang van schade.

Art.7: Onverminderd de hogervermelde bepalingen is de verkoper gerechtigd verdere leveringen en support op te schorten ingeval facturen van meer dan één maand oud onbetaald blijven en dit tot aanzuivering van alle achterstallen.

Art.8: Eventuele klachten betreffende de leveringen dienen op straffe van verval binnen de 8 dagen te worden medegedeeld.

Art 9: De geleverde installatie wordt verondersteld gebruikt te worden in een normale kantooromgeving. De toestellen dienen voorzien te worden van een reglementaire aarding.

Art.10: Op alle leveringen gelden volgende garantievoorwaarden : Elke herstelling zal kosteloos worden uitgevoerd nadat het toestel in onze kantoren werd binnengebracht. De garantie omvat werkuren en onderdelen gedurende de periode vermeld op de factuur. Indien niets vermeld geldt
een garantieperiode van 1 jaar. Het herstellen van programma’s en/of data of het herinstalleren van software is NIET inbegrepen in de garantievoorwaarden. De klant dient steeds over een geldige backup te beschikken.

Art.11: Bij technische interventies dient de klant steeds te beschikken over een geldige backup. De firma kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor verlies van programma’s of gegevens tijdens of na haar interventie. De klant moet een backup kunnen uitvoeren en alsook de herstelling van programma’s of data bewerkstelligen zelf terugzetten indien dit nodig is.

Art.12: Indien een interventie noodzakelijk blijkt voor materiaal dat niet door onze firma werd geleverd of indien dit materiaal aan de oorzaak ligt van de interventie behoudt onze firma het recht om de normaal geldende uurtarieven op te trekken met 50 %, of zelfs deze interventie geheel niet uit te voeren. Ten aanzien van een interventie op dit materiaal wordt geen enkele garantie verleend en beperkt de verbintenis van onze firma zich tot een inspanningsverbintenis zonder garantie wat het resultaat betreft.

Art.13: Bij maatwerksoftware verwerft de klant enkel het gebruiksrecht van het betreffende pakket. De klant kan in geen geval aanspraak maken op source-codes van het programma.

Art.14: XVE.Agency BV kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele schade voortvloeiende uit het gebruik of de gebruiksderving van de geleverde hard- en/of software, ook niet tijdens de duur van de kosteloze herstelling onder garantievoorwaarden. Evenmin kan onze firma aansprakelijk gesteld worden voor onrechtstreekse schade, voortspruitende uit een gebrek in het geleverde materiaal zoals productieverliezen, winstderving, gevolgschade, enz.

Art.15: Het Belgisch recht is van toepassing op deze overeenkomst.
Indien u consument bent, zijn de rechtbanken van uw woonplaats bevoegd bij gerechtelijke geschillen over de overeenkomst. Indien u geen consument bent, zijn de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de XVE.Agency BV bevoegd bij gerechtelijke geschillen over de overeenkomst, met dien verstande dat XVE.Agency BV ook het recht heeft om een geschil te brengen voor de rechtbanken van uw woonplaats.

Art.16: Splitsbaarheid: Iedere bepaling van deze algemene voorwaarden is splitsbaar en onderscheiden van de andere. De mogelijke nietigheid of onuitvoerbaarheid van één van de bepalingen brengt enkel de nietigheid van deze bepaling met zich mee. In geen geval wordt de geldigheid van de algemene voorwaarden hierdoor aangetast.

Art.17: Partijen verbinden zich ertoe de commerciële en technische informatie en de bedrijfsgeheimen die zij vernemen van de andere partij, zelfs na de beëindiging van de overeenkomst, geheim te houden en enkel te gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst.

Art.18: De klant gaat ermee akkoord dat het door XVE.Agency BV voor de klant uitgevoerde werk wordt opgenomen in het referentieportfolio van XVE.Agency BV.

Art.19: Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen XVE.Agency BV en de klant de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.